Obowiązek informacyjny


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Dotyczy realizacji świadczonych usług przez pensjonat oraz rezerwacji dokonanej telefonicznie lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.podmiedza.pl pensjonatu.

 

Szanowni Państwo

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” informujemy iż:

Dane Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest RESTAURACJA POD MIEDZĄ ANDRZEJ CHOWANIEC, ul. Sportowa 1, 34-530 Bukowina Tatrzańska NIP: 7361000864, REGON 490512329 (dalej: „administrator”),

Kontakt z pensjonatem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: willa@podmiedza.pl lub pod numerem telefonicznym - Tel. +48 783 997 156, +48 784 569 292

Zakres danych osobowych, które gromadzimy:

Chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z naszymi możliwościami i Państwa oczekiwaniami, przetwarzamy Państwa dane osobowe, w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szanowni Państwo podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez wykorzystania Państwa danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować zamówienia lub zawrzeć i wykonać umowę.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa telefonicznie lub elektronicznie przez formularz kontaktowy lub adres email,

Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, uzależniony jest od etapu i sposobu ich pozyskiwania (np. rezerwacja telefoniczna, rezerwacja za pomocą email lub przez nasz formularz na stronie,). Zakres ten uzależniony jest też od Państwa oczekiwań i żądań (np. chęć otrzymania faktury).

Dane osobowe, które przetwarzamy to:

imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres email; numer telefonu; numer karty kredytowej (tylko do dokonania rozliczeń); NIP; nazwa firmy; adres siedziby firmy;

W przypadku, gdy ze świadczonych usług wraz z Państwem korzystają dzieci, przetwarzamy jedynie dane dotyczące ilości i wieku dzieci.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Powyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy, którą będziecie Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy - tj. w celu dokonania rezerwacji usługi, jej wyceny, wykonania usługi a także gdy świadczymy inne usługi związane z profilem działalności np. usługi gastronomiczne;
  2. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora – np. dochodzenie ewentualnych roszczeń czy też z uwagi na satysfakcjonującą Państwa obsługę, zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w trakcie świadczonych przez nas usług, dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa osobistych preferencji;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - np. w zakresie wystawiania faktur i wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych;

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f  RODO

 

Dobrowolna zgoda:

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku podania ich w celu otrzymywania od nas informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług odbywać się będzie na podstawie dobrowolnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Wyrażenie lub nie wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od nas informacji marketingowo-handlowych, nie wpływa na możliwość dokonania rezerwacji (nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę dokonania rezerwacji i świadczenia usługi hotelowej).

Prawo cofnięcia zgody:

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez nas na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając nam stosowną informację na adres e-mail: willa@podmiedza.pl lub listownie na adres administratora.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe zbierane w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonywania umowy łączącej Państwa z Pensjonatem a po tym czasie, przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Pensjonatu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku - Dokumentacja rozliczeniowa (faktury rachunki) – przez okres 6 lat. Dane z płatności kartą – przez okres reklamacji 3 lat.

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będziemy przetwarzać przez okres ważności zgody lub do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Po tych okresach Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

Kategorie odbiorców:

W razie potrzeby przekazujemy Państwa dane osobowe innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w oparciu o umowy powierzenia.

Współpracujemy z biurem rachunkowym, firmą świadczącą obsługę informatyczną i hostingową, firmą świadczącą usługi w zakresie napraw systemu monitoringu wizyjnego, kancelarią adwokacką zapewniającą nam obsługę prawną, dostawcami oprogramowania. Niemniej jednak zawsze czynimy to w granicach obowiązującego prawa.

Prawo dostępu i sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu, przenoszenia danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, iż Pani/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z weryfikacją podania poprawnych danych na etapie ich zbierania w celu zawarcia umowy (na formularzu kontaktowym), niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Dotyczy realizacji świadczonych usług przez pensjonat na podstawie rezerwacji dokonanej w oparciu o serwisy świadczące usługi rezerwacji online na rzecz pensjonatu

Szanowni Państwo

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 14 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” informujemy iż:

Dane Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest RESTAURACJA POD MIEDZĄ ANDRZEJ CHOWANIEC, ul. Sportowa 1, 34-530 Bukowina Tatrzańska NIP: 7361000864, REGON 490512329 (dalej: „administrator”),

Kontakt z pensjonatem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: willa@podmiedza.pl lub pod numerem telefonicznym - Tel. +48 783 997 156, +48 784 569 292

Zakres danych osobowych, które gromadzimy:

Chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z naszymi możliwościami i Państwa oczekiwaniami, przetwarzamy Państwa dane osobowe, w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szanowni Państwo podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez wykorzystania Państwa danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować zamówienia lub zawrzeć i wykonać umowę.

Dane osobowe pozyskujemy od naszych partnerów, którzy prowadzą portale rezerwacyjne, za pomocą których dokonaliście Państwo rezerwacji noclegu lub dodatkowych usług świadczonych przez nasz pensjonat.

Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, uzależniony jest od etapu i sposobu ich pozyskiwania (np. rezerwacja u partnera rezerwacyjnego). Zakres ten uzależniony jest też od Państwa oczekiwań i żądań (np. chęć otrzymania faktury vat za świadczone usługi).

Dane osobowe, które przetwarzamy to:

imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres email; numer telefonu; numer karty kredytowej (tylko do dokonania rozliczeń); NIP; nazwa firmy; adres siedziby firmy;

W przypadku, gdy ze świadczonych usług wraz z Państwem korzystają dzieci, przetwarzamy jedynie dane dotyczące ilości, wieku dzieci.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Powyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy, którą będziecie Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy - tj. w celu dokonania rezerwacji usługi, jej wyceny, wykonania usługi a także gdy świadczymy inne usługi związane z profilem działalności np. usługi gastronomiczne;
  2. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora – np. dochodzenie ewentualnych roszczeń czy też z uwagi na satysfakcjonującą Państwa obsługę, zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w trakcie świadczonych przez nas usług, dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa osobistych preferencji;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - np. w zakresie wystawiania faktur i wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych;

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f  RODO

 

 

Dobrowolna zgoda:

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku podania ich w celu otrzymywania od nas informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług odbywać się będzie na podstawie dobrowolnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Wyrażenie lub nie wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od nas informacji marketingowo-handlowych, nie wpływa na możliwość dokonania rezerwacji (nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę dokonania rezerwacji i świadczenia usługi hotelowej).

Prawo cofnięcia zgody:

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez nas na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając nam stosowną informację na adres e-mail: willa@podmiedza.pl lub listownie na adres administratora.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe zbierane w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonywania umowy łączącej Państwa z Pensjonatem a po tym czasie, przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Pensjonatu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku - Dokumentacja rozliczeniowa (faktury rachunki) – przez okres 6 lat. Dane z płatności kartą – przez okres reklamacji 3 lat.

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będziemy przetwarzać przez okres ważności zgody lub do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Po tych okresach Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

Kategorie odbiorców:

W razie potrzeby przekazujemy Państwa dane osobowe innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w oparciu o umowy powierzenia.

Współpracujemy z biurem rachunkowym, firmą świadczącą obsługę informatyczną i hostingową, firmą świadczącą usługi w zakresie napraw systemu monitoringu wizyjnego, kancelarią adwokacką zapewniającą nam obsługę prawną, dostawcami oprogramowania.  Niemniej jednak zawsze czynimy to w granicach obowiązującego prawa.

Prawo dostępu i sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu, przenoszenia danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, iż Pani/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z weryfikacją podania poprawnych danych na etapie ich zbierania w celu zawarcia umowy (na formularzu kontaktowym), niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.