Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Pensjonat „Willa Pod Miedzą” w zakresie  systemu monitoringu wizyjnego

PodMiedzą monitoring

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA, DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RESTAURACJA POD MIEDZĄ ANDRZEJ CHOWANIEC, ul. Sportowa 1, 34-530 Bukowina Tatrzańska,

adres poczty elektronicznej email: willa@podmiedza.pl.), adres strony: www.podmiedza.pl Numer NIP : 7361000864 Numer : REGON: 490512329

W sprawie informacji na temat przetwarzania danych osobowych może się Pani / Pan skontaktować poprzez email willa@podmiedza.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie, i w budynku Willi Pod Miedzą, ul. Sportowa 15 w Bukowinie Tatrzańskiej (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i  Gości hotelowych oraz pozostałych osób przebywających na terenie i w budynku),
  • zabezpieczenie mienia Administratora obiektu przed utratą lub zniszczeniem,

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  • art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które świadczą usługi w zakresie obsługi technicznej systemu monitoringu wizyjnego na podstawie zawartych umów.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej tj. nie dłużej niż 30 dni od zapisu.

Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.